چند سوال که شما باید جواب بدید

آیا به جادو گری علاقه دارید؟ آره؟چرا؟ می توانید مسعولیت های سنگین آن را قبول کنید؟(برای مثال باید هر شب ورد مخصوصی بخونید!) قسم می خورید از جادو در راه بد و خلاف و برای دزدی استفاده نکنید؟ به اجدادی که جادوگر بودند احترام میگذارید؟
گزارش تخلف
بعدی